Home > Event > Vietnamese Parenting Group: One Year Anniversary!!!
04 October, 2014
10:00 AM
Manzano Mesa Elementary School, 801 Elizabeth St. SE, NM 87123 Join us

Join us:


Gặp Gỡ Kỷ Niệm Một Năm Nhóm Cha Mẹ Việt vào ngày 4 tháng 10, 2014
Đã hơn một năm kể từ khi Nhóm Cha Mẹ Việt bắt đầu gặp gỡ! Đến lúc chúng ta kỷ niệm một năm cùng học hỏi và chia sẻ với nhau. Chúng ta sẽ nhìn lại các hoạt động của năm đã qua, trao đổi về những điều cần làm tốt hơn và đưa ra kế hoạch cho các hoạt động cho tương lai!!!

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 4 tháng 10, 10h sáng – 1h chiều
Địa Điểm: Trường Tiểu Học Manzano Mesa (801 Elizabeth St. SE, NM 87123)
Liên Lạc: Hương qua email: huong@nmafc.org qua điện thoại 717-2877 hoặc 934-5138

One Year Celebration for the Vietnamese Parent Group on October 4th, 2014
It’s been a little over a year since the Vietnamese parents group started to gather. It’s time for us to celebrate our one year spending time, learning and sharing together! We’ll review our past activities, discuss areas for improvement and come up with plan for future activities!!!

Time: Saturday, October 4th, 2014, 10am-1pm
Location: Manzano Mesa Elementary School (801 Elizabeth St. SE, NM 87123)
Contact: Huong at huong@nmafc.org or 717-2877 or 934-5138