Home > Service > Vietnamese Parenting Group

0 Sponsors

$0

PayPal

Cheque Payment

Please send to the check to:

New Mexico Asian Family Center, 

128 Quincy St NE, 

Albuquerque, NM-87108

Raising children in the U.S. is such a challenging task for most Asian immigrant parents due to cultural, linguistic and system differences; the lack of support from families, friends, and communities; as well as difficulties in accessing social and governmental services and benefits. Parent Empowerment through Advocacy for Change and Education (PEACE) is to support Vietnamese children and families to thrive better.

Come and join us in various informative and fun trainings and activities to share experiences and knowledge about parenting and raising children, promote Vietnamese culture and language retention within our families, improve access to and navigation of resource systems; and strengthen our social networks.

Our events are FREE. There will be food, childcare, and interpretation upon request in most of our events!

Please contact Huong at huong@nmafc.org or (505)717-2877 (office) and (505)934-5138 (cell) for more information and to register.

Nuôi dạy con cái trên đất Mỹ là công việc rất khó khăn đối với hầu hết các cha mẹ di cư gốc Á bởi các trở ngại do khác biệt văn hóa, ngôn ngữ & các hệ thống khác nhau; thiếu vắng sự hỗ trợ của gia đình & cộng đồng; & khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ & phúc lợi xã hội và chính phủ. Chương trình Hỗ Trợ Cha Mẹ thông qua Vận Động Thay Đổi và Giáo dục PEACE chính là để giúp trẻ em và gia đình Việt Nam phát triển thành công hơn.

Hãy tới tham gia các buổi ướng dẫn và hoạt động bổ ích và vui vẻ với chúng tôi để chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về cách dạy dỗ và nuôi nấng trẻ em, phát huy việc gìn giữ văn hóa và ngôn ngữ trong gia đình chúng ta, cải thiện việc tiếp cận và tận dụng các hệ thống dịch vụ; và tăng cường các mối quan hệ hỗ trợ cộng đồng và xã hội.

Các hoạt động của chúng tôi hoàn toàn MIỄN PHÍ. Sẽ có đồ ăn, trông giữ trẻ & thông dịch theo yêu cầu trong hầu hết các hoạt động của chúng tôi!

Xin hãy liên hệ với Hương qua huong@nmafc.org hoặc (505)717-2877 (văn phòng) & (505)934-5138 (di động) để biết thêm thông tin và đăng ký.